ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตากพิทยาคม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมด้วยนางภัทราภรณ์ เนื้อไม้  นายเสรี พรหมแก้ว  นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ และนางสาวณัฐธิดา ทิอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตากพิทยาคม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรายงานและพิจารณาเห็นชอบการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การบริหารงบประมาณของโรงเรียน การพัฒนาอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล ตลอดทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม