นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาการจัดการเรียนรูัวิทยาการคำนวณ Coding และการออกแบบการออกแบบและเทคโนโลยี

วันที่ วันที่ 9 เมษายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก หมอบหมายให้นายจักรรินทร์ แจ่มใส รอง ผอ.สพม.ตาก ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ อาชีวะพนิช ศน.พรทิพย์ อินอยู่ และศน.สมเจตน์ เนียมก้อน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาการจัดการเรียนรูัวิทยาการคำนวณCoding และการออกแบบการออกแบบและเทคโนโลยี โรงเรียนโมโกรวิทยาคม โดยนายอลงกต เทอดโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโมโกรวิทยาคม และคณะครู