เค้กกล้วยหอม (สุขกับอาชีพ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

รายวิชาสุขกับอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การทำเค้กกล้วยหอม

สอนโดยคุณครูอโนชา สายะพันธ์