โรงเรียนสามเงาวิทยาคม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค ผู้อำนายการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวรัชนก  จินะตา  พร้อมด้วยนายจำเนียร  เนียมจันทร์  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2567โดยได้รับเกียรติจากนายชยุต นามอยู่ รอง ผอ.สพม.ตากเป็นประธานการอบรม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก