เกียรติบัตร การอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗