โรงเรียนสรรพวิทยาคม : ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม ประเมินพัฒนาการ และCoach โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA ณ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม