ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าพบ ผอ.สพม.ตาก

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 คุณสมหมาย ศิริธรรม ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก เพื่อปรึกษาถึงแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเตือนภัยให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมลานสาง
สพม.ตาก