ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ “ สุขาดี มีความสุข ”

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการ “ สุขาดี มีความสุข ” เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตาม นโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อน นโยบาย “ เรียนดี มีความสุข ” ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ โดยมี นายธวัช ยะสุคำ ผอ.รร.วังหินกิตติวิทยาคม และคณะครูให้การต้อบรับ