โรงเรียนตากพิทยาคม : ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิ ประยูรโภคราช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🏫โรงเรียนตากพิทยาคม🎉ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิ ประยูรโภคราช🎊ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
👉ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Earth and Space Science(ESS) 🧑‍ตัวจริง✨👉ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา👨‍🔬ด้านวิทยาศาสตร์ 👉ของซีมีโอ (SEAMEO QITEP in Science)ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปี ๒๕๖๗