นักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

นักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก รับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย คือ นางสิยาพัฐ เอี่ยมอินทร์, นางวาสนา พูลเดอียด และนางสาวอักษร วุ่นสุก นักศึกษาปริญญาโท ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก