ผอ.สพม.ตาก ร่วมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายสมเจตน์ เนียมก้อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ตามแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Zoom meeting