ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายจักรรินทร์ แจ่มใส รอง ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ครั้งที่ 1/2567 โดยที่ประชุมมอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ สพม.ตาก

ผอ.สพม.ตาก ร่วมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นายสมเจตน์ เนียมก้อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ตามแนวทางการกระจายอำนาจกา