จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2565 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษาใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน สังกัด สพม.ตาก โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย รอง ผอ สพม.ตาก ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตาก ประธานสหวิทยาเขต ทั้ง 4 แห่ง ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก