นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดตาก TO BE NUMBER ONE

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย นางสาวสิรปภา กมุธากรณ์ นักจิตวิทยาฯ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดตาก TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัดกลุ่มดีเด่นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 6 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นตัวแทนจังหวัดตาก เข้าร่วมประกวด ได้แก่ 1. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 2. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 3. โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่