ประชุมจัดทำแผนแม่บท การดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาของ สพม.ตาก เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัคิที่ชัดเจนและเป็นแบบแผนการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก และผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลานสาง สพม.ตาก