ประเมิน ผอ เขต ครั้งที่ 1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) โดยมี ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการฯ นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 เป็นกรรมการ นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นางสาวอรทัย กสิกิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในการนี้ รอง ผอ.สพม ตาก ผู้บริหารสภานศึกษา ในสังกัด ผอ.กลุ่มงาน สพม.ตาก คณะครู และนักเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและรับฟังการประเมิน ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก