ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ “ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมส่งเสริม ให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และส่งเสริมให้เยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา “ธารน้ำใจ” โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก