คณะทำงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก ได้มอบหมายให้ประธานสหวิทยาเขตทั้ง 4 แห่ง จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ” โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก “ เพื่อส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษาด้านอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดประชุมโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ได้แก่ 1. สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิงจัดประชุม ณ รร.ตากพิทยาคม 2. สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวังจัดประชุม ณ รร. ผดุงปัญญา 3. สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมยและลุ่มน้ำแม่กลองจัดประชุม ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม