ลงพื้นที่ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลนโยบายฯ สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย ลงพื้นที่ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม และโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตามลำดับ