ลงพื้นที่ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. ถนอมราษฎร์ ผดุงปัญญา

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลนโยบายฯ สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง ลงพื้นที่ติดตาม 10 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงและโรงเรียนผดุงปัญญา ตามลำดับ