ดูงานเขตสุริต เชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.ตาก และบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การประเมินสถานะของหน่วยงานราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1