ประชุมผู้บริหาร 3/2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.ตาก ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.ตาก ดร.ศราวุธ คำแก้ว รอง ผอ.สพม.ตาก นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ. สพม.ตาก ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด และบุคลากร สพม.ตาก เพื่อชี้แจงข้อราชการ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ดำเนินโครงการรักษ์ตาก รักษ์โลก การจัดทำหลักสูตรการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการของนักเรียน ณ ห้องประชุม อาคาร 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จัดบรรยายแนวทางความร่วมมือระหว่าง สพม.ตาก กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สถาบัน IMAKE ในการจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแสวงหาความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนในสังกัด สพม.ตาก โดยมี ศ.ดร. อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,รศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ ประธานหลักสูตร หน่วยงาน AIoT , ดร. ธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ อาจารย์ประจำหน่วยงาน AIoT ,ผศ.ดร.เตือนใจ อาชีวะพนิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ,นางสาวสุมิตรา นิ่มกรชัย CEO สถาบัน IMAKE เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู สังกัด สพม.ตากและมีดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก