ประชุมขับเคลื่อนการนำผลการประเมินระดับชาติ (O-NET)

วันที่ 12 กันยายน 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการนำผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ตาก เป็นผู้บรรยาย ให้กับตัวแทนครูจาก 5 กลุ่มสาระ จำนวน 21 โรงเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์