บัญชีรายละเอียด ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บัญชีรายละเอียด ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและ เลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต

codebook