คำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่

313-2564