“เปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก องค์กรใหม่ทางการศึกษาของจังหวัดใหม่”

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง โดยมีนายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ตามที่ราชกิจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2564 เพื่อให้การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต ทำให้ปัจจุบันมีเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 245 เขต จำแนกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน 62 เขต และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 183 เขต
ประกาศลำดับที่ 14 กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องที่จังหวัดตาก โดยให้สำนักงานเขตมีบทบาทหน้าที่ กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดจำนวน 21 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนตากพิทยาคม 2. โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 3. โรงเรียนผดุงปัญญา 4. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 5. โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 6. โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 7. โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 8. โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 9. โรงเรียนสรรพวิทยาคม 10. โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 11.โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 12. โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) 13. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 14. โรงเรียนพบพระวิทยาคม 15. โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 16. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 17. โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 18. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 19. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 20. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 21. โรงเรียนโมโกรวิทยาคม โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 4 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ใช้อาคารสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดตากเดิม ให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า นับเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งที่จะทำให้การบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนการให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดตากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเยาวชนคนจังหวัดตาก และเป็นแกนกลางในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างเสมอภาค พร้อมทั้งการนับเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งที่จะทำให้การบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนการให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดตากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม