การกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 ได้กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนดชื่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต ประการ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดของทางราชการ

schoolnumber