สพม ตาก แสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ขอแสดงความยินดี กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2564
🏆รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
🥇ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ระดับดีเด่น 🏆
1.โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
🥇ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม 🏆
1.โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
2.โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
3.โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
🥇ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม 🏆
1.โรงเรียนผดุงปัญญา
2.โรงเรียนพบพระวิทยาคม
🥇ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับยอดเยี่ยม 🏆
1.โรงเรียนสรรพวิทยาคม
2.โรงเรียนตากพิทยาคม