โรงเรียนตากพิทยาคม : นำสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566  ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้นายวิทธวัฒน์  ศรีจันทร์ตา หัวหน้างานกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน  นำสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก