การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

คณะครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30. น.