ประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ส.ต.ต. ดร.นปดล นพเคราะห์ ผอ.สพม.ตาก มอบหมายในบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม การประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากร ของ สพท.) ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom meeting