โรงเรียนสรรพวิทยาคม : ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคมเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.