นักเรียนชุมนุมโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนตากพิทยาคม เดินรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ในการแยกขยะให้กับชุมชนในอำเภอเมืองตาก

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มอบหมายให้นางสาวสุธาสินี มะโต หัวหน้าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ นำนักเรียนเดินรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ในการแยกขยะให้กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของชุมชน มลพิษ มลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้น และให้ความรู้ในการแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร รวมถึงช่วยประหยัดงบในการกำจัดขยะของชุมชน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชน  ณ ตลาดวินเทจ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก