โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA และร่วมแสดงความยินดีกับนายภาณุวัตร จันทร์แดง