การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย เนื่องในกิจกรรม OPENHOUSE HUSO 2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมจัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวธัญญรัตน์ จันทร์อำไพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศเลิศ
และนางสาววัชราภรณ์ นาคพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับรางวัลเข้าร่วม
ฝึกซ้อมโดย ครูรัชนี สวยสม และครูกาญจนา ประสาทศิลป์