ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 โดยการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชุมนุมรักษ์เกษตร โรงเรียนผดุงปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 โดยการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชและทักษะการขาย การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ในนามโรงเรียนผดุงปัญญาขอขอบคุณ สพม. ตากที่สนับสนุนผักปลอดสารพิษจากชุมนุมรักษ์เกษตรโรงเรียนผดุงปัญญา