เวทีแสดงศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

วันพุธที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2567 โรงเรียนผดุงปัญญา ได้จัดเวทีแสดงศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) การนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ “การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)” รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ IS2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจ จึงถือได้ว่าการเรียนรู้นี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ตามเป้าหมายของหลักสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากและฝ่ายบริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจการนำเสนอผลงานของนักเรียน ณ หอประชุมพะยอม