โรงเรียนผดุงปัญญาจัดกิจกรรมโต้วาที (Debete)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนผดุงปัญญาจัดกิจกรรมโต้วาที (Debete) ตอบคำถามและแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคาร 100 ปี ศรีผไทรวมใจ “อุดร-ผดุงปัญญา”