ตรวจสนาม O-Net ม.6

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม โรงเรียนพบพระวิทยา และโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ