โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยถูกจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยถูกจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน เยาวชนตำบลนาโบสถ์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่
และผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ทุกคน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ ตระหนักและเข้าใจกฏหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ รู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ โดยมีนายสุริยัน ทิพย์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เป็นประธานพิธี