การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัดตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา ได้มอบหมายให้นายพีรพัฒน์ พรมพล ครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัดตาก ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรม จริยธรรม ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดดอนแก้ว ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผลการประกวดดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
* นายธนกฤต พุกนันตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดตาก เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
* นางสาวศศินิภา สุยะปัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/11 ได้รับรางวัลชมเชย