โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก มอบหมายให้ นายชยุต นามอยู่ รอง ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยนายจักรรินทร์ แจ่มใสและกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)เพื่อร่วมพิจารณาบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ