กิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษฯ ประจำปี 2567

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) นำนักเรียนในโครงการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษฯ ประจำปี 2567 ร่วมกับนักเรียนในโครงการทั้ง 19 โรงเรียน ของศูนย์แม่ข่ายภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘ห้องเรียนพิเศษตามแนวทาง สพฐ.’ และ ‘เด็กไทยหัวใจนักวิทย์’ จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมทั้งกิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนทั้ง 19 โรงเรียน