นายปุณณารมย์ กล่ำทา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 (SMTE) เข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายปุณณารมย์ กล่ำทา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 (SMTE) เข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกในอนาคต พัฒนางานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งทักษะในการพัฒนาความคิดสู่การประดิษฐ์ การคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ รวมถึงทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสร้างเครือข่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2567 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย