สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ดำเนินโครงการ Coding for Better Life

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ดำเนินโครงการ Coding for Better Life ซึ่งโรงเรียนผดุงปัญญาได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีทักษะดิจิทัลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาสู่การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ตลอดจน ต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต