โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สัปดาห์ที่ 7