อบรมพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผอ.สพม.ตาก ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชยุต นามอยู่ นายจักรรินทร์ แจ่มใส รอง ผอ.สพม.ตาก ร่วมเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและขับเคลื่อน การนำผลการประเมินระดับชาติ (o -net) ไปใช้ ในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก