สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ โดยมีนายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มอำนวยการ นายสมเจตน์ เนียมก้อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นคณะกรรมการในการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก