สพม.ตาก จัดประชุมเสวนาทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียน teaching skills to life skills

วันที่ 16 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จัดการประชุมเสวนาทักษะการสอนสู่ทักษะชีวิตนักเรียน (teaching skills to life skills) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู ทักษะชีวิต และพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริงให้กับครูวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 21 โรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google meet
ในการนี้ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ วิทยากรประกอบด้วย ดร.ภัทรมนัส ศรีตระกูล อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ศึกษา Well-rounded Education ศน.สมเจตน์ เนียมก้อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศึกษานิเทศก์หลักสูตรฐานสมรรถนะ นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้ผลิดสื่อประชาสัมพันธ์ และนางสาวสิรปภา กมุธากรณ์ นักจิตวิทยาโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมถ่ายทอดแนวคิด และประสบการณ์ให้กับครูผู้เข้าร่วมการประชุม ณ สตูดิโอ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.ตาก