ผอ.สพม.ตาก ประชุมหารือกับ มทร.ล้านนา ตาก แนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตาก

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ได้เข้าพบ ดร.สนธยา ทองอรุณศรีผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เพื่อพบปะหารือการพัฒนา การศึกษา ร่วมกันในภาพรวมของการศึกษาจังหวัดตาก โดยบูรณาการ และเชื่อต่อองค์ความรู้ ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข